Over naar premieregelingen en een vlakke premie

Wat is het plan?

 • Het is de bedoeling dat in het nieuwe pensioenstelsel pensioen wordt opgebouwd met behulp van een leeftijdsonafhankelijk vlak premiepercentage;
 • Dat is dus hetzelfde premiepercentage voor al uw werknemers of groepen werknemers (de premie is afhankelijk van de pensioengrondslag) ongeacht hun leeftijd; 
 • Het premiepercentage wordt volgens de huidige voorstellen maximaal 30% van de pensioengrondslag. Dit is het salaris minus een aftrek die rekening houdt met waar de AOW al in voorziet. De bedoeling is dat hiermee in 40 jaar 75% van het gemiddelde salaris aan pensioen kan worden opgebouwd;
 • Omdat de omstandigheden kunnen wijzigen wordt er om de vijf jaar bepaald of dit percentage (nu dus 30%) nog het juiste is, zo niet dan volgt aanpassing. Wijzigen de omstandigheden tijdens de periode van vijf jaar sterk dan vindt er tussentijds een heroverweging plaats door de overheid; 
 • Alle pensioenregelingen worden de komende jaren premieregelingen;
 • Daarmee wordt herverdeling van de premie tussen deelnemers bij pensioenfondsen beëindigd en wordt pensioen transparanter en persoonlijker;
 • De premielast wordt hierdoor stabieler, voorspelbaarder en overzichtelijker want voor iedere werknemer geldt straks hetzelfde percentage.

‘De premielast wordt hierdoor stabieler en voorspelbaarder.’

Wat betekenen deze maatregelen voor uw pensioenregeling?


U heeft op dit moment een beschikbarepremieregeling
Heeft u op dit moment bij Nationale-Nederlanden een beschikbarepremieregeling (zoals Bewust Pensioen of Persoonlijk Pensioen Plan) dan heeft u de volgende keuzes:


 • Eerbiedigende werking: zo weinig mogelijk aanpassingen
  De overstap naar een pensioenregeling met een vlak premiepercentage heeft als gevolg dat er compensatie moet worden betaald voor de huidige deelnemers (in uw regeling). Door het ‘afvlakken’ van de premie missen zij in de toekomst namelijk pensioenopbouw. Die compensatie moet echter worden gefinancierd. Bij pensioenfondsen is de aanname dat een deel van de bestaande collectieve voorziening hiervoor kan worden gebruikt. Daarbij wordt de collectiviteit herverdeeld.  Dat geldt niet voor premieregelingen bij verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI's). Bij beschikbare premieregelingen heeft elke deelnemer met de pensioenpremie een eigen voorziening opgebouwd. Daarbij wordt niets herverdeeld. Daarom maakt het wetsvoorstel mogelijk dat pensioenregelingen bij verzekeraars en PPI's een zogenoemde ‘eerbiedigende werking’ gebruiken.

Wat houdt eerbiedigende werking in en wat zijn daarbij belangrijke aandachtspunten?

 • Met deze eerbiedigende werking is het de bedoeling dat er niet zoveel aan uw pensioenregeling verandert, toch zijn er voor u enkele relevante aanpassingen;
 • De regeling houdt namelijk in dat de op 31 december 2021 bestaande premieregeling met de opbouw volgens een leeftijdsafhankelijke premiestaffel ook ná 2026 mag worden voortgezet voor alle werknemers die tót 2026 in dienst komen. Werknemers die na die datum in dienst treden, mogen enkel nog een vlak premiepercentage krijgen toegezegd. Voor die laatste groep verandert er dus wel degelijk iets;
 • Vanaf 2026 zijn er twee opbouwsystemen naast elkaar in uw pensioenregeling wanneer u kiest voor de eerbiedigende werking:
 • Doordat de fiscale behandeling van pensioen wordt aangepast, wordt de bestaande premiestaffel nog wel aangepast. Die verandering is niet groot, maar voor u wel goed om te weten; 
 • Wanneer werknemers van baan wisselen, komen zij mogelijk in een ander opbouwsysteem terecht (van een regeling met eerbiedigende werking in een regeling met vlakke premiestaffel). Dat vraagt om aandacht, om te voorkomen dat ze verkeerde verwachtingen hebben over hun pensioenopbouw. 


Overstap naar een vlakke premie

 • In bepaalde gevallen is het voor een bestaande pensioenregeling het overwegen waard om bij de verlenging van het contract in de periode tot 2026 al eerder over te stappen op een vlak premiepercentage;
 • Dit is een alternatieve oplossing in plaats van de eerbiedigende werking, zoals die hiervoor is omschreven;
 • Vaak speelt hierbij een rol hoe uw personeelsbestand is opgebouwd en of er bijvoorbeeld veel of juist weinig verloop in het bestand is. Als de zaken op een rij worden gezet kan het zijn dat u tot de conclusie komt dat de overstap naar een vlak percentage, ook voor uw huidige werknemers het beste is;
 • In dat geval moet er wel compensatie worden toegezegd voor het verschil in de pensioenverwachtingen. Er wordt immers overgegaan van een oplopende premie naar een vlakke premie;
 • U voert hierover als werkgever het gesprek met de werknemersvertegenwoordiging. Het is belangrijk dat u duidelijke afspraken maakt die zijn gebaseerd op heldere berekeningen over het te behalen pensioenresultaat. Uw adviseur helpt u hierbij; 
 • Die compensatie kan in de vorm van extra pensioen worden toegezegd of in de vorm van salaris. Het nieuwe pensioenkader biedt hier extra fiscale ruimte voor;
 • Compensatie is belangrijk om de pensioenopbouw van uw werknemers op een adequaat niveau te houden; 
 • Zorg ervoor dat de compensatie uiterlijk in 2036 is gefinancierd.


Raadpleeg uw adviseur om uit te zoeken of overstappen de beste oplossing is voor uw bedrijf.


U heeft op dit moment een uitkeringsregeling (DB-regeling)
Heeft u op dit moment een uitkeringsregeling, zoals het Comfort Pensioen? Dan heeft u de volgende keuzes: 

 • Vanaf 2026 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in een uitkeringsregeling. Met ingang van 2026 zijn er alleen nog premieregelingen mogelijk;
 • Bij een verlenging van uw pensioenregeling in de periode tot 2026 kunt u overwegen om over te stappen naar een beschikbare premieregeling met een premiestaffel. Dat kan in onze beschikbare premieregeling: Persoonlijk Pensioen Plan;
 • Door vóór 2026 over te stappen op een premieregeling kunt u gebruik maken van de eerbiedigende werking, zoals die hiervoor is omschreven. Dat kan voordelig zijn omdat er in dat geval geen verplichting is om compensatie te betalen voor te missen pensioenopbouw. U kunt dan nog een regeling met een leeftijdsafhankelijke staffel afspreken voor alle werknemers die in dienst zijn op 31 december 2025. Voor nieuwe deelnemers vanaf 2026 geldt dat die pensioen opbouwen volgens een vlak percentage.


Advies inwinnen

Of u nu een beschikbare premieregeling heeft of een uitkeringsregeling en of u nu de eerbiedigende werking overweegt of de overstap naar een vlakke premie, het is altijd belangrijk om met uw adviseur te bespreken wat de aan te raden stappen zijn voor uw pensioenregeling. Wij verzorgen de juiste gegevens en benodigde input voor de berekeningen om u samen met uw adviseur te laten komen tot een keuze waar u en uw werknemers zich goed bij voelen.